Muzeýe gezelenç


Muzeýe gezelençTürkmen döwlet maliýe institutynyň professor-mugallymlary we talyp ýaşlary Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde Türkmen bedewiniň baýramy mynasybetli muzeý ekspozisiýasynda gezelenç etdiler. Gezelenjiň dowamynda talyp ýaşlar türkmen halkynyň durmuşynda bedew atlaryň aýratyn orun eýeländigi, toý gününde at çapdyryp, Watana howp abananda bedew atlaryna atlanyp öz topraklaryny gorandyklary, bedew atlarynyň wepalylygy, gaýratlylylygy, owadanlygy, çydamlylygy barada suratkeşlerimiziň ýerine ýetiren işleri bilen tanyşdylar.