«Gruziýanyň minankarisi» atly şaý-sepleriň sergisi


«Gruziýanyň minankarisi» atly şaý-sepleriň sergisiDiýarymyzda bu gün daşary ýurtlar bilen dost-doganlyk gatnaşyklary has-da berkeýär. Dürli ýurtlaryň medeniýetini we sungatyny öwrenmek we synlamak, daşary ýurtly sungat ussatlarynyň döredijiligini synlamak üçin Gahryman Arkadagymyz, Arkadagly Serdarymyz uly işleri amala aşyrýarlar. Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde Gruziýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy bilen bilelikde Medeniýet ministrliginiň gurnamagynda «Gruziýanyň minankarisi» atly şaý-sepleriň sergisi gurnaldy.

Zergärçilik sungatynda Minankari şaý-sepleri häzirki wagtda aýallaryň we erkekleriň şaý-seplerini - halkalary, gulakhalkalary, gülýakalary öndürmekde giňden ulanylýar. Häzirki wagtda sungatyň dürli ugurlarynda kloison emeli ulanylýar. Bu täsin sungat eserleri, Gruziýanyň baý taryhynyň we gözelligi we ussatlygy bilen bezenýändigini görkezýär. Şeýle ajaýyp sungat eserlerini synlap Gruziýanyň täsin zergärçilik sungaty bilen tanyşmak üçin hormatly Prezidentimiz ähli mümkinçilikleri döredip berdi.

Türkmeniň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň alyp barýan ähli işleri rowaçlyklara beslensin!