SERGI GURNALDY


SERGI GURNALDYTürkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň we Türkmenistanyň Ykdysadyýet toplumynyň bilelikde keşdeçilik sungatyny wagyz etmekde gurnaýan „Türkmen keşdeçilik–milli mirasymyz“ atly geçirýän dabarasynyň çaklerinde Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky şekillendiriş sungaty muzeýiniň gaznasynda saklanýan halypa suratkeşleriň nakgaş, keramika, amaly-haşam we zergärçilik eserlerinden sergi gurnaldy.
Sergide Türkmenistanyň halk suratkeşleri Ýakup Annanurowyň „Tikinçiler“, „Talybyň portreti“, Aýhan Hajyýewiň „Halyçy zenanyň portreti“, Ýewgeniýa Adamowanyň „Daýhan’’, Annadurdy Myradalyýewiň „Ene“, Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri Annageldi Kulyýewiň „Halyçylar“, suratkeşler Aşyr Ödäýewiň „Ýomut gyzy“, Tuwak Sähedowanyň „Desterhan“ atly eserleri we nakgaş Ýewgeniý Grişiniň ajaýyp gülli natýurmortlary, Türkmenistanyň halk suratkeşleri Solmaz Muhammedowanyň, Maral Ataýewanyň, suratkeşler Annameret Taganowyň, Nurmuhammet Ataýewiň, Çaryýar Durdyýewiň keramika, amaly-haşam we zergärçilik eserleri sergilendi.