Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli «Gül bezelen halym...» atly sergi


Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli «Gül bezelen halym...» atly sergiGelin-gyzlarymyzyň çeper ellerinden dörän haly häzirki günde daşary ýurtlaryň arasynda geçirilýän dürli forumlarda, sergilerde, bäsleşiklerde we baýramçylyklarda görkezilip haýrana goýýar. 2019-njy ýylda «Türkmenistanyň milli halyçylyk sungaty» ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň görnükli sanawyna girizmek baradaky karar biragyzdan kabul edilmegi hem halkymyzy has-da buýsandyrdy.

Türkmen halkynyň milli mirasy bolan halyny şekillendiriş sungatynyň ussatlary hem öz eserlerinde waspyny ýetirýärler. Şeýle ajaýyp eserleri türkmen halysynyň baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde gurnalan «Gül bezelen halym...» atly sergide synladylar. Sergide dürli görnüşli we ajaýyp öwüşginli halylar, halydan dokalan torbalar we haly önümleri sergilendi.