«Ýeňiş getiren merdanalar» atly sergi


«Ýeňiş getiren merdanalar» atly sergiBerkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Arkadagymyzyň baştutanlygynda her ýylyň 9-njy maýynda 1941-1945-nji ýyllarynda bolup geçen Beýik Watançylyk urşynda gazanylan Ýeňşiň hatyrasyna ýurdumyzda uly dabaralar geçirilýär. Bu ýyl hem «Türkmenistan Bitaraplygyň mekany» ýylynda Beýik Ýeňşiň 75 ýyllygy mynasybetli uruş ýyllarynda gahrymanlarça söweşen gerçeklerimiziň hatyrasyna we olaryň ýagty ýadygärligine hormat sylag hökmünde gül desseleriniň goýulmagy hem-de olaryň yzynda galan maşgalasyna döwlet tarapyndan sowgat sylaglaryň berilmegi bizi diýseň buýsandyrýar.

Gahryman Arkadagymyzyň «Geçmişiň şöhraty biziň şu günümiziň buýsanjydyr. Aldym-berdimli söweşlerinde türkmen gerçekleriň görkezen gahrymançylygyna edermenligine baky hormat we ebedi şöhrat bolsun» diýen sözleriniň çuň manysy bar. Biziň ata-babalarymyzyň görkezen şeýle gahrymançylyklaryna uly hormat hökmünde hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen paýtagtymyzyň Bekrewe şäherçesinde gurlan «Watan mykaddesligi» ýadygärlikler toplumy hem biziň gerçeklermiziň gaýduwsyz watan söýüji häsiýetleriniň bolandygyny aýdyň beýan edýär. Şeýle gahrymançylykly wakalara bagyşlap türkmen suratkeşleri, heýkeltaraşlary umuman sungat ussatlary ajaýyp eserleri döredip Türkmen sungatyna uly bir goşant goşupdyrlar. Şeýle eserlerde biz watan mukaddesligini, ar-namyslygy, gaýduwsyz gahrymançylyk ýaly häsiýetleri görüp bilýäris. Şonuň ýaly ajaýyp eserlerden düzülen sungat eserlerinden 1941-1945-nji ýylda bolup geçen söweşde gazanylan Ýeňişiň 75 ýyllygyna bagyşlap Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýi «Ýeňiş getiren merdanalar» atly sergi gurnady. Sergide şol ýyllaryň wakalaryny şeýle hem Beýik Ýeňişiň şöhratyny wasp edýän birnäçe eserler sergilendi. Sergide halk suratkeşler Ýakup Annanurowyň «General Kulyýew Stalingradyň ýanynda», Yzzat Gylyjowyň «Beýik Watançylyk urşunyň weterany ýazyjy Seýitnyýaz Ataýewiň portreti», «Beýik Watançylyk urşunyň weterany Sahat Rejepowyň portreti»,

Ýewgeniýa Adamowanyň «Beýik Watançylyk urşunyň weterany Ylýas Sähetdurdyýewiñ portreti» Nikolaý Çerwýakowyň «1941-nji ýylda ugradyş», «Urşuň weteranlary», Mämmet Mämmedowyň «9-njy Maý baýramçylygy» Saparmämmet Meredowyň «Meniň Watanym. Erkana uçuş», Berdiguly Amansähedowyň «Agamyň patefony», Aýjeren Meredowanyň «Ýeňiş getiren maşgala» atly nakgaş eserleri, şeýle hem heýkeltaraşlar Welmyrat Jumaýewiň «Ýeňijiler» hem-de Annameret Taganowyň «Habar» atly eserleri görkezilýär. Sergi tomaşaçylarda uly täsir galdyrdy.

Şeýle sergileriň geçirilmegine we geçmişimizi ýatlamagymyza uly mümkinçilik döredip berýän Hormatly Prezidentimiziň jany sag, işleri rowaç bolsun!