Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde baýramçylyk sergisi gurnaldy


Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde baýramçylyk sergisi gurnaldyTürkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýinde Halkara Bitaraplyk güni, şeýle-de ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplyk derejesine eýe bolmagynyň 28 ýyllygy mynasybetli «Gülleýär, gül açýar, Bitarap Diýar» atly baýramçylyk sergisi gurnaldy.

Baýramçylyk sergisinde muzeý gaznasyndan alnan halypa suratkeşleriň eserleri, Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň halypa mugallymlarydyr talyp ýaşlarynyň, şeýle-de daşary ýurtlara syýahat edip, daşary döwletleriň gözelligini eserlerinde beýan eden halypa suratkeşleriň eserleri sergilendi.

Sergide ýaýbaňlandyrylan Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň mugallymlarynyň we talyp ýaşlarynyň ýerine ýetiren eserlerinde ak mermerli paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň gözelligi, halk içinde Bitaraplyk baýramynyň waspy, milli mirasymyzyň waspy hem ajaýyp tebigatymyzyň gözelligi bilen sazlaşdyrylýar. Asuda, parahat asmanyň astynda, bagtyýar çagalaryň gülki sesi eserlerde ýaň salýar.

Sergide amaly-haşam sungatynyň ussatlary Dursunsolmaz Muhammedowanyň, Maral Ataýewanyň, Annameret Taganowyň, Gülara Babaýewanyň döreden ajaýyp eserlrini görmek bolýar. Keramiki eserlerde türkmen halkynyň milli mirasy, medeni baýlyklary, ahalteke bedewlerimiziň ajaýyp keşbi, şeýle hem Bitaraplygymyzyň waspy ýetirilen keramiki küýzeler we güldanlar görkezilen.