«MIRASYM- MERTEBÄM» ATLY MASLAHAT DUŞUŞYK


«MIRASYM- MERTEBÄM» ATLY MASLAHAT DUŞUŞYKArkadag şäheriniň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Arkadag şäheriniň Geňeşi bilen bilelikde guramagynda «Mirasym – mertebäm» atly maslahat duşuşyk geçirildi. Duşuşykda ýurdumyzda amala aşyrylýan maksatnamalaýyn işleriň netijesinde, ylym, bilim, medeniýet, syýahatçylyk we sport ulgamlarynyň gazanan üstünlikleri, halkymyzyň medeni mirasyny goramak we geljekki nesillere ýetirmek, milli ruhy-medeni gymmatlyklarymyzy, däp-dessurlarymyzy dikeltmek, ilatymyzyň bilimini we umumy medeniýetini ýokarlandyryp, dünýä standartlaryna ýetirmek babatda alnyp barylýan işler dogrusynda söhbetler edildi.

Gepleşige Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Arkadag şäheriniň Geňeşiniň guramaçylyk bölüminiň müdiri Umyda Kakaýewa, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Arkadag şäheriniň komitetiniň hünärmeni Akgözel Annamämmedowa, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Arkadag şäheriniň birleşmesiniň hünärmeni Jennet Geldiýewa, Arkadag şäheriniň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň hünärmeni Akgül Gurbanmämmedowa gatnaşdylar. Gepleşik «Arkadag» teleýaýlymy tarapyndan ýazgy edildi.

«Biz milletimiziň ruhy we bilim derejesiniň ösüşini üpjün edip, özboluşly milli mirasymyzy umumadamzat gymmatlyklary bilen bilelikde hemmetaraplaýyn sazlaşykly ösdürip, mähriban Watanymyzyň gülläp ösmegini, dünýäniň ösen ýurtlarynyň birine öwrülmegini gazanýarys» diýip, milli Liderimiz nygtaýar.

Bularyň ählisi hormatly Prezidentimiziň türkmen halkynyň we tutuş adamzadyň belent ýörelgeleriniň dabaralanmagynyň bähbidine medeni we ylmy diplomatiýasynyň üstünliklere beslenýändiginiň aýdyň güwäsidir.