BAÝRAMÇYLYK SÖHBETDEŞLIGI GURALDY


BAÝRAMÇYLYK SÖHBETDEŞLIGI GURALDYMukaddes Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk şanly toýy mynasybetli Arkadag şäheriniň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýi bilen Türkmenistanyň Kärdeşler Arkalaşyklarynyň Arkadag şäheriniň birleşmesi bilelikde guramagynda «Nurly şuglasyny saçyp äleme – Garaşsyzlyk bagt getirdi ilime» atly aýdym-sazly tegelek stoluň başyndaky söhbetdeşlik we muzeý gymmatlyklarynyň sergisi guraldy.

Dabarada «Arkadag» teleýaýlymynyň redaktory Tawus Şamuradowa, Arkadag şäheriniň statistika müdirliginiň baş hünärmeni Mähri Ataýewa, Berdimuhamet Annaýew adyndaky Arkadag şäheriniň mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebiniň mugallymy Oguloraz Durdyýewa, Döwletmämmet Azady adyndaky Arkadag şäher kitaphanasynyň kitaphanaçysy Mahym Döwletaliýewa, Arkadag şäheriniň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň hünärmeni Akgül Gurbanmämmedowa çykyş etdiler.

Dabaranyň dowamynda Sahy Jepbarow adyndaky Arkadag şäheriniň ýörite sungat mekdebiniň mugallymlarynyň we talyplarynyň bagşylar toparynyň aýdym-sazly çykyşlary ýerine ýetirdiler.