Bäsleşigiň jemi we ýeňijileri sylaglamak dabarasy


Bäsleşigiň jemi we ýeňijileri sylaglamak dabarasy

Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň ömrüne, döredijiligine bagyşlap powestleri, poemalary, şygyrlar toplumyny ýazmak boýunça ozal yglan edilen döredijilik bäsleşiginiň jemlerini jemlemek we ýeňijileri sylaglamak dabarasy geçirildi. Dabara Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi we Türkmenistanyň Agrar partiýasy bilen bilelikde bäsleşigiň ýeňijilerini hormat hatlary we sowgatlary bilen sylaglandylar we şatlykly ýagdaýda dabara aýdym saz bilen dowam etdi.

Dabara gatnaşyjylar Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza uly sagbolsunlar aýtdylar.