«Nury Halmämmedowyň şekillendiriş sungatyndaky çeper keşbi» atly sergi geçirildi


«Nury Halmämmedowyň şekillendiriş sungatyndaky çeper keşbi» atly sergi geçirildi

Şu gün Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýinde Nury Halmämmedowyň doglan gününiň 85 ýyllygy mynasybetli «Nury Halmämmedowyň şekillendiriş sungatynda çeper keşbi» atly sergi geçirildi. Ona halypa suratkeşler, heýkeltaraşlar, döredijilik işgärleri, Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň mugallymlarydyr talyp ýaşlary, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary we myhmanlary gatnaşdylar.

Serginiň açylyş dabarasynda Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýiniň direktory Ismail Orazow, Türkmenistanyň Suratkeşler birleşiginiň başlygy Çarymyrat Ýazmyradow, Türkmenistanyň halk suratkeşleri Babasary Annamyradow, Saragt Babaýew we kompozitor Suhan Tüýliýew çykyş etdiler.

Sergide halypa ussat suratkeşleriň, meşhur heýkeltaraşlaryň hem-de Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň talyp ýaşlarynyň döreden amaly-haşam we şekillendiriş sungatynyň eserlerinden düzülen işler görkezildi.

Sergide görkezilen sungat eserleri oňa gatnaşan myhmanlarda uly gyzyklanma döretdi. Sebäbi halypa suratkeşler, heýkeltaraşlar bilen birlikde, ýaşlaryň hem döreden nakgaş we heýkel eserlerini synlanyňda olaryň ussat Kompozitor Nury Halmämmedowyň döredijiligini içgin öwrenip, onuň owaza beslenen ömrüniň iň bir ýada galyjy pursatlaryny açyp görkezmekde yhlaslaryny, zehinlerini gaýgyrmandyklaryna şaýat bolýarsyň.

Sergide T.Mehtiýewiň «Güýzde gelen joşgun», «P.Nuryýewiň «Belent sazyň owazy», «P.Mämiýewiň «Kompozitor Nury Halmämmedow» atly ajaýyp eserleri sungat adamsynyň ruhuna ýagty nur saçýar. Şekillendiriş sungatynda türkmen ruhunyň, taryhy geçmişiniň, toýly eýýamlarynyň, dünýä ýaň salýan durmuşynyň, dünýä ýaly owadan kalbynyň aýnasy bolmak bilen, onda türkmen halkynyň dürli öwrümli ýollary geçen geçmişini, şu günki ýetilen sepgitlerini, durmuşy özgertmelerini görmek bolýar.