Ýaşulularyň halkara güni mynasybetli “Sarpasy belent ýaşulular” atly sergi


Ýaşulularyň halkara güni mynasybetli “Sarpasy belent ýaşulular” atly sergiBerkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe bedew bady bilen öňe barýan ata Watanymyzda toýlar toýa ulaşýar. Toýlarymyzyň bezegi ýaşululara hormat goýmak biziň ata-baba gelýän milli däbimizdir. Ýaşulularyň halkara güni mynasybetli Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky şekillendiriş sungaty muzeýinde “Sarpasy belent ýaşulular” atly sergi gurnaldy. Sergini muzeýiň direktory I.Orazow açyp, dabara gatnaşanlary baýramçylyk bilen gutlady. Sergiň açylyş dabarasyna gatnaşan Enejan Orazmyradowa - Türkmenistanyň halk artisti, Amangül Ataýewa Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy ( ýaşuly ene), Ogulgül Annageldiýewa – zähmet weterany, Aşgabat şäheriniň ýaşayjysy (ýaşuly ene), Akjemal Saparowa - Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynyň Bibliografiýa bölüminiň esasy kitaphanaçysy, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň işjeň agzasy, Amanýaz Kulyýewa – Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň ýanyndaky ýörite çeperçilik mekdebiniň mugallymy çykyş etdiler. Sergide halypa suratkeşleriň döreden nakgaş, grafika, heýkel we amaly- haşam sungaty eserlerinde baý durmuş tejribeli ýaşulularymyzyň waspy ýetirilýär. Olardan A.Muhammedow “Hakykata akyl ýetirmek”, A.Kuliýew “Durmuşyň ýyllary”, A.Hojanyýazow “Biziň enelerimiz we atalarymyz”, N.Halmämmedow “Bakylyk barada söhbet”, A.Alowow, Ş.Alowow “Taryha ser salma” atly eserlerinde ýaşuly nesliň döredijilikli zähmet çekmek hakyndaky ündewleri, hoşniýetlilik, watansöýüjilik we ynsanperwerlik öwütlerini ýaş nesle ýetirip duran pursady reňk sazlaşygynda beýan edilýär.

Sergä gatnaşan myhmanlar hormatly Prezidentimiziň il-ýurt bähbitli, dünýä ähmiýetli alyp barýan tutumly işleriniň hemişe rowaçlyklara beslenmegini arzuw etdiler.