Arkadagyň ylhamy kalbyň melhemi


Arkadagyň ylhamy kalbyň melhemi

Hormatly Prezidentimiziň parasatly Baştutanlygynda medeniýet we sungat ulgamynda gazanylýan üstünlikler barha ýokarlanyp, uly rowaçlyklara eýe bolýar. «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde «Miras» teleýaýlymy tarapyndan hem-de Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýiniň ylmy-işler boýunça orunbasary Şirin Akmämmedowanyň gurnamagynda «Arkadagyň ylhamy kalbyň melhemi» atly söhbetdeşligi geçirildi. Söhbetdeşlige «Miras» teleýaýlymynyň alyp baryjysy Annasoltan Nunakowa we Türkmenistanyň medeniýet ministrliginiň döredijilik işgärleri bölüminiň başlygynyň orunbasary at gazanan medeniýet işgäri şahyr Akmyrat Rejepow, Türkmenistanyň at gazanan medeniýet işgäri şahyr Oguljemal Çaryýewa, mundan başgada Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýiniň çeper-dikeldiş işleri bölüminiň müdiri Söýün Sähetgylyjow gatnaşdy. Ýurdumyzyň öňde baryjy şahyrlarymyz Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza özleriniň şahyr kalbyndan çykýan alkyşlaryny beýan etdiler.