Garaşsyzlygymyzyň şanly 31 ýyllygy mynasybetli Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda gurnalan göçme sergi


Garaşsyzlygymyzyň şanly 31 ýyllygy mynasybetli Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda gurnalan göçme sergiBerkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda türkmen halkynyň her bir güni toýdur-baýramlara, şanly wakalara beslenýär. Garaşsyzlygymyzyň şanly 31 ýyllygy mynasybetli dabaralar Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda baýramçylyk at çapyşyklary geçirildi. Baýramçylyk dabaralary bilen utgaşan çäräniň dowamynda ýurduň aýdym-saz ussatlarynyň ýerine ýetiren aýdymlary ýaňlandy.

Şekillendiriş sungaty muzeýiniň gymmatlyklaryndan düzülen halypa suratkeşleriň, nakgaşlaryň, zergärleriň we heýkeltaraşlaryň ahalteke bedewleriniň gözelligini şekillendiriş, amaly-haşam sungatynyň eserlerinde çeper beýan edyän döredijilik işleriniň sergisi gurnaldy.

Dabara gatnaşan myhmanlar hormatly Prezidentimiziň il-ýurt bähbitli, dünýä ähmiýetli alyp barýan tutymly işleriniň hemişe rowaçlyklara beslenmegini arzuw etdiler.