Türkmenistanyň halk suratkeşi Ýewgeniýa Adamowanyň we heýkeltaraş Nurmuhammet Ataýewiň döredijilik sergisi


Türkmenistanyň halk suratkeşi Ýewgeniýa Adamowanyň we heýkeltaraş Nurmuhammet Ataýewiň döredijilik sergisiDiýarymyzda dürli baýramçylyk çäreler yzygiderli geçirilýär. Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýiniň gaznasynda ýerleşýän ussat suratkeşleriň, heýkeltaraşlarynyň döredijiligine aýratyn uly üns berilýär. Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde sergi gurnalyp, halka ýetirilýär. Şol sergide Ýewgeniýe Adamowanyň 110 ýyllygyna şeýle-de Nurmuhammet Ataýewiň 80 ýyllygyna bagyşlanyp ýatlama sergi gurnaldy. Ý.Adamowanyň «Toýa», «Gülleýiş», «Enelik bagty», N. Ataýewiň «Garaşmak», «Şahyr Nurberdi Pommanyň portreti, «Nury Halmämmedow», atly eserleri synlamak bolýar. Medeniýetimize we sungatymyza aýratyn uly hormat goýýan Milli Liderimiz, Gahryman Arkadagymyz, Arkadagly Serdarymyzyň janlary sag, tutýan tutumly işleri rowaçlyklara beslensin!