Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde geçirilen dabara


Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde geçirilen dabaraTürkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde ,,Dutar ýasamak senetçiligi, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungaty’’ ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmegi mynasybetli dabara geçirildi.
Dabaranyň çäklerinde Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde sergi gurnalyp tomaşaçylara hödürlendi. «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda geçirilýän bu sergi Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýiniň gaznasyndaky eserlerden düzülüp, onda, ussat suratkeşleriň aýdym-saza, dutardyr-gyjaga, ol saz gurallarynda aýdym-saz edýän türkmeniň ussat bagşy-sazandalaryna bagyşlanan eserler ýerleşdirildi.
Yzzat Gylyjowyň «Güýz aýdymy», Ýewgeniýa Adamowanyň «Täze aýdym», «Gyjakçy», «Dutar hakda söhbet», Nyýazmyrat Dowodowyň «Çary Täçmämmedowyň portreti», «Palta bagşynyň portreti», «Pürli Saryýewiň portreti», Ýakup Annanurowyň «Abdylla Amanjaýewiň portreti», Saparmämmet Meredowyň «Şükür bagşy», «Amangeldi Göni», «Akmyrat Çaryýewiň portreti», «Bag içinde», «Mukamyň döreýşi» atly nakgaş, Juma Jumadurdynyň «Sazanda bagyşlanýar», Seýitguly Artykmämmedowyň «Dutarçy», Ata Babagulowyň «Şükür bagşy», Polat Mämiýewiň «Kompozitor Nury Halmämmedowyň portreti» diýip atlandyrylan heýkel eserlerini synlan her bir adam özüni aýdym-saz äleminiň jadyly dünýäsinde duýýar.
Bu serginiň geçirilmegi türkmen aýdym-saz sungatynyň has ýokary derejelere galyp, dünýä giňişliklerine ýaýramagyna özüniň mynasyp goşandyny goşar.