Göçme sergiler


Göçme sergilerTürkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň işgärleri muzeýiň hemişelik sergi bölümlerinde görkezilýän dürli gymmatlyklary wagyz etmek bilen çäklenmän, dürli temalar boýunça Aşgabat şäherindäki çagalar baglarynda, orta we ýokary okuw mekdeplerinde yzygiderli göçme sergiler gurnaýarlar hem-de sapaklar geçirýärler.
2020-nji ýylyň 13-nji maýynda Döwlet muzeýiniň Döwlet we jemgyýetçilik muzeýleriniň, muzeý gymmatlyklaryny saklaýjy merkeziniň işini utgaşdyrmak bölüminiň işgärleri tarapyndan Aşgabat şäherindäki 63-nji orta mekdepde «Äleme nur saçýar milli mirasym» atly muzeý gymmatlyklaryndan ybarat bolan sergi gurnadylar.
Şeýle-de 2020-nji ýylyň 14-nji maýynda Döwlet muzeýiniň Bitaraplyk muzeýi şahamçasynyň bölüminiň işgärleri tarapyndan Aşgabat şäheriniň Daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 133-nji orta mekdebinde «Muzeýiň etnografiýasy we tebigat gymmatlyklarynyň sergisi» atly muzeý gymmatlyklaryndan ybarat bolan sergi gurnadylar. Sergilerde Döwlet muzeýiniň maddy medeniýet gaznasynda saklanylýan birnäçe gymmatlyklar, ýagny horjunlar, çuwallar, halyçalar, milli egin – eşikler we çaga eşikleri, türkmen halkynyň geçmişde hojalygyny dolandyrmakda ulanan hojalyk esbaplary hem-de biziň ýurdumyzda duş gelýän guşlaryň dürli görnüşleriniň gäpleri görkezildi. Sergide Döwlet muzeýiniň ylmy işgärleri ýaş nesillere türkmen halkynyň taryhy, milli däp-dessurlary, edim-gylymlary, tebigy gymmatlyklary barada muzeý gymmatlyklarynyň üsti bilen gyzykly gürrüňler berdiler. Ýaş nesiller hem öz gezeginde okamaga, döretmäge, türkmen halkynyň bäş müňýyllyk taryhyny, milli mirasyny, tebigatyny öwrenmäge döredip berýän ähli mümkinçilikleri üçin hormatly Prezidentimize çäksiz sag bolsun aýtdylar.