Garaşsyzlyk — beýik ylham çeşmesi


Garaşsyzlyk — beýik ylham çeşmesiTürkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramy mynasybetli Daşoguz welaýat häkimliginiň, welaýat Medeniýet müdirliginiň, şeýle-de welaýatyň jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramagynda welaýatyň suratkeşleriniň, çagalar çeperçilik mekdepleriniň okuwçylarynyň, mugallymlarynyň arasynda «Garaşsyzlyk — beýik ylham çeşmesi» atly bäsleşik geçirdi.

Bäsleşikde okuwçylar iki sagadyň dowamynda mugallymlar we erkin suratkeşler açyk howada surat çekmek, şeýle-de öz döreden eserleri bilen bäsleşik sergisine gatnaşmak boýunça özara bäsleşdiler. Bäsleşik welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde geçirilip, ol ýerde eminler topary bäsleşige gatnaşyjylaryň ukyp-başarnyklaryna, bäsleşigiň şertlerini ussatlyk bilen berjaý edişlerine, olaryň eserleriniň çeperçilik derejesine baha berdiler.

Bäsleşigiň netijesine görä, mugallymlaryň arasynda 1-nji orna Daşoguz şäherindäki çagalar çeperçilik mekdebiniň nakgaş mugallymy Ruslan Abdullaýew, 2-nji we 3-nji orunlara, degişlilikde, şol mekdebiň mugallymlary Nurjahan Şyhyýewa, Ýelena Meleşkina mynasyp boldular. Okuwçylaryň arasynda 1-nji orny Daşoguz şäherindäki 3-nji orta mekdebiň okuwçysy Yhlas Garlyýew, 2-nji orny 9-njy orta mekdebiň okuwçysy Madina Kalandarowa, 3-nji orny 6-njy orta mekdebiň okuwçysy Pireddin Babaýew eýelediler. Ýeňijilere Daşoguz welaýat Baş bilim müdirliginiň, Medeniýet müdirliginiň, welaýatyň jemgyýetçilik guramalarynyň Hormat hatlary hem-de ýadygärlik sowgatlary dabaraly ýagdaýda gowşuryldy.