Nowruz geldi ilime


Nowruz geldi ilime

2024-nji ýyly «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň her bir güni şanly senelere, toý-baýramlara beslenýär. Dünýäniň ähli künjeklerinde Milli bahar baýramy, Halkara Nowruz güni uly ruhubelentlikde, şatlyk-şowhun bilen bellenip geçilýär. Nowruz baýramy özüniň taryhyny birnäçe müňýyllyklaryň jümmüşinden alyp gaýdýar. Nowruzda topragyň janlanýandygyny, tebigatyň oýanýandygyny aňladyp, adamlary ynsanperwerlige, hoşniýetlilige, agzybirlige çagyrýar. Arkadag şäheriniň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde Milli bahar baýramy, Halkara Nowruz güni mynasybetli ylmy-amaly maslahat geçirildi.

Maslahata Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasyndan, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Arkadag şäheriniň Geňeşinden, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirliginiň Arkadag şäheriniň Döwlet arhiwinden, Sahy Jepbarow adyndaky Arkadag şäher ýörite sungat mekdebiniň talyplary hem-de muzeýiň hünärmenleri gatnaşdylar.

Maslahata gatnaşanlar Milli bahar baýramy, Halkara Nowruz gününiň gelip çykyşy, bellenilişi barada täsirli we gyzykly gürrüňleri berdiler. Arkadag şäheriniň ilkinji Nowruzy ruhubelentlige utgaşyp, baýramyň dabarasynyň belentden tutulýandygy, maslahata gatnaşanlar uly joşgun bilen wasp etdiler. Dabara gatnaşan talyp ýaşlarda türkmeniň milliligine bolan buýsanjyna, geçmişimiziň taryhy mukaddesliklerine bolan guwanç has-da artdy.

Şeýle ajaýyp döwre ýetiren, baky bagta ataran Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak bolmagyny, il-ýurt bähbitli işleriniň mundan beýläkde rowaçlyklara ýar bolmagyny arzuw edýäris.