Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde Aşgabat şäheriniň gününe bagyşlanyp «Aşgabat – dost-doganlyk merkezi» atly sergi gurnaldy


Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde Aşgabat şäheriniň gününe bagyşlanyp «Aşgabat – dost-doganlyk merkezi» atly sergi gurnaldyHormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzy ösdürmek, şäherlerimizdir obalarymyzy döwrebaplaşdyrmak babatdaky möhüm işler üstünlikli dowam etdirilýär. Ak şäherimiz Aşgabat şähergurluşyk – binagärlik maksatnamasynyň üstünlikli berjaý edilmeginiň netijesinde «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda täze gurulýan toplumlaýyn binalar, gazanylýan ajaýyp üstünlikler, bitirilýän beýik işler bilen öz çägini barha giňeldýär.
Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy esasynda her ýylyň 25-nji maýynda myhmansöýerligiň, ygtybarly hyzmatdaşlygyň, parahatçylykly döredijiligiň, ynsanperwerligiň mekanyna öwrülen Aşgabat şäheriniň gününiň baýram edilmegi indi asylly däbe öwrüldi.
Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde Aşgabat şäheriniň gününe bagyşlanyp 2022-nji ýylyň 23-nji maýynda «Aşgabat – dost-doganlyk merkezi» atly sergi guraldy. Sergi hormatly Prezidentimiziň portreti, döwlet nyşanlarynyň fotosuraty bilen açylýar.
Sergide paýtagtymyzdaky häzirki zaman ajaýyp desgalaryň, seýilgähleriň we suw çüwdürimleriň suratlaryny görmek bolýar. Gahryman Arkadagymyzyň peşgeş beren kitaplaryna, paýtagtymyzyň gözel keşbini janlandyrýan gözel halylara, fotosuratlara hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň muzeýiniň gaznasynda saklanylýan zergärçilik sungat eserlerine, gelin-gyzlarymyzyň ussatlyk bilen döreden «Ak şäherim Aşgabat», «Parla baýdagym» ýaly ajaýyp el halylaryna we «Rowaç» hem-de «Şöhratly geçmişden beýik geljege» atly nakgaşlyk eserlerine serginiň görnükli ýerinde orun berilýär.