Şöhratly bedewim


Şöhratly bedewimSarç bedewim,
Syçrap duran bedewim
Şan – şöhratyň asyrlara rowandyr
Mähellesi joşly pellehanada,
Ýeňişleriň dowamatdyr dowamdyr.

Galk bedewim,
Gamyşgulak bedewim
Gyz gylykly kaddy gözel saýylan,
Ýelden ýyndam, ynsan kibi edebiň,
Waspy dessan bolup dünýä ýaýylan

Ganatly bedewim,
Görkli bedewim
Toýlaryň bezegi, aýlawyň şasy
Çapyşykda baş baýraga ýetiren,
Jygaly deý seýisleriň yhlasy

Uç bedewim,
Uç – gyraksyz ýollaram
Toýnagyň astynda geler amana
Göç bedewim, gör ösüşli günlerem
Goýnunda göwünler güllän zamana

Syratly bedewim,
Sermes bedewim
Ýaý äleme bagtly döwrüň hyjuwyn
Togap eýle täze ýeňişleň bilen
Pederleriň wysal bolan arzuwyn

Nurjemal BAÝRAMOWA