Üzärlik


ÜzärlikTebigatyň beren soňsuz peşgeşi,
Müňde bir dertlere derman, üzärlik.
Tüssesi dep eýlär ýoňy, teşwüşi,
Gudratyna älem haýran üzärlik.

Seresi ol, melhem otly topragyň,
Gaýnatmasy sazlar isin kükregiň.
Ýeňip ýoňlamasyn, sowuk, epgegiň,
Hydyr gezen sähra ýaýran üzärlik.

Göz-dilden goraglar her bir ojagy,
Baýdyr oňa ülkäniň çar künjegi.
Arkadag pähminden nurly geljegi,
Ajap waspy dilde dessan üzärlik.

Düwme deý dänesi durşuna hünji,
Melhem edip içseň, terk eder ünji.
Hak nazary siňen topragyň genji,
Saglyga ýakymy umman üzärlik.

Miwe BEKMYRADOWA