GÖZÜM DÜŞDI


GÖZÜM DÜŞDIBu berkarar döwlet içre döwrana gözüm düşdi,
Ýene Arkadag gurduran binaga gözüm düşdi,
Hak emrinden kerem tapan kemala gözüm düşdi,
Köpetdaga ýaň beren Senama gözüm düşdi,
Göwünlere ganat baglan zamana gözüm düşdi,
Ak şäherme dowamat dowama gözüm düşdi.

Il-gün oňlap ak ýürekden «Arkadag» goýmuş ismine,
Binagärlik sungatynyň mähri siňmiş keşbine,
Dost-dogana supra ýaýmak ýazylandyr kesbine,
Degresinde elwan baglyk, bilbil düşmüş yşkyna,
Ertekiden çykan dek ogşamyş şa köşgüne.
Arkadagymyň ýapdygy serpaýa gözüm düşdi.

Bagtyýarlyk döwründen tälim alan ymarat,
Durkuň diňe gözellik hem söýgüden ybarat,
Garaşsyzlyk toýuna ýaýdygyň goşa ganat,
Täsin mukam simfoniýa, gözellige syýahat,
Bakdy müňläp göreçler, ýatdan çykmaz bu halat,
Dumly-duşa uzaýan ak ýola gözüm düşdi.

Gör, ne ajap bina sen, başyň öpmüş asmany,
Ata-ba¬ba ýö¬rel¬gäm — eziz gör¬mek myh¬ma¬ny,
Bu gün girer taryha, öňem taryhda şany,
Bu gün dünýä bagyş eden iň söýgüli Ynsany,
Saňa berip ak pata, ýüze syldy desmaly,
Ilin Arşa göteren Merdana gözüm düşdi.

Nowruz Gurbanmyradow