Bahar geldi


Bahar geldiBahar gelýär, bahar gelýär, adamlar.
Halyl Kulyýew.

Bahar geldi, bahar geldi, adamlar!
Ýürekleriň doňun çözmäge geldi.
Gün nuruna garyp yssy mährini,
Kalby gözellige ezmäge geldi.
Geldi synan göwünleri seýikläp,
Kineliniň öýkesini ýazmaga.
Kyn, müşgil bir işe başyn goşanyň
Kalbyna gül ekip, meýlin bozmaga.
Güýz şemalnyň eşiklerin sypyran,
Baglara ýaşyl don geýdirip geldi.
Ykbalyny alaýaza baglanlaň
Baryna özüni söýdürip geldi.
Bahar geldi, garşy alyň, adamlar!
Açyk dursun penjiräňiz, işigňiz.
Tämizlensin ojagňyzyň howasy,
Rowaç alsyn hoşmeýilli işiňiz!Çerkez ESENOW.