ŞATLYKLY PURSATLARA BESLENÝÄN BAÝRAMÇYLYK


ŞATLYKLY PURSATLARA BESLENÝÄN BAÝRAMÇYLYKBilimler we talyp ýaşlar güni hökmünde bellenilýän täze—2022—2023-nji okuw ýylynyň ilkinji gününde, ýagny 1-nji sentýabrda Türkmenistanyň ähli okuw mekdeplerinde baýramçylyk çäreleri guralar.

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda eziz Watanymyz bagtly çagalygyň, ýaşlygyň we sagdynlygyň ýurduna öwrüldi. Şu günki ýaş nesiller altyn güýzüň ilkinji aýynyň ilkinji gününde täze okuw ýylyna başlarlar. 1-nji sentýabrdaky şatlykly pursat ýaş nesli ata Watanymyzyň gülläp ösmeginiň hatyrasyna okamaga, hünär öwrenmäge, gurmaga we döretmäge ruhlandyryp, olaryň eşretli geljegine ak ýol açýar.

Bilim almak, hünär öwrenmek, durmuşa taýýar bolmak her bir ynsan üçin uly bagtdyr. Bilim merdana halkymyzyň müňýyllyklaryň dowamynda döreden we nesilden-nesle geçirip gelen iň gymmatly baýlygydyr, durmuş ýörelgesiniň, medeniýetiniň hem-de tejribesiniň gözbaşydyr.

Bilim täzelenişiň we döredijiligiň çeşmesidir. Şonuň üçin bilim ulgamynyň döwrebaplaşdyrylmagyna hem-de ýurdumyzyň bilim kuwwatynyň artdyrylmagyna möhüm ähmiýet berilýär.

Ýaşlaryň belent ynsanperwerlik we watançylyk ruhunda terbiýelenmegi mugallymlaryň döredijilik-hünär ussatlygy, öňdebaryjy iş usullary bilen berk baglanyşyklydyr. Watanymyzyň mynasyp ogul-gyzlaryny terbiýeläp ýetişdirmek ugrunda ýadawsyz zähmet çekmek biziň mukaddes borjumyzdyr.

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylymyzda ak mekdeplerde kämil bilim almak, edep-terbiýeli, göreldeli şahsyýetler bolup ýetişmek ýaş nesilleriň esasy maksadyna öwrülmelidir.

Ýaş nesiller Arkadagly Serdarymyzyň parasatly we öňdengörüjilikli döwlet syýasaty netijesinde, gazanylýan beýik ösüşlere çäksiz buýsanýarlar hem-de eşretli durmuşda ýaşaýandyklary üçin özlerini bagtly duýýarlar.

Ýurdumyzda ýaş nesle döwrebap bilim bermek üçin ähli şertler döredilýär. Munuň üçin bagtyýar nesillerimiziň hormatly Prezidentimize hoşallygynyň çägi ýok.

1-nji sentýabr mekdep okuwçylary, talyplar we mugallymlar üçin täze okuw ýylynyň başlanmagyny alamatlandyrýan ajaýyp baýramçylykdyr.

Garaşsyz, Bitarap döwletimiziň halkara abraýynyň yzygiderli ýokarlanmagy, ylym we bilim ulgamynyň ösdürilmegi üçin uly tagalla edýän hormatly Prezidentimiziň jany sag bolsun, beýik işleri rowaçlyklara beslensin!

Hajymämmet NYÝAZGELDIÝEW.