Garaşsyzlyk toýunda


Garaşsyzlyk toýundaToýlar tutýas Arkadagly Watanda,
Mukaddesdir ýurduň Garaşsyzlygy.
Döwletli döwranda, baky baharda,
Buýsanjymyz döwrüň Bagtyýarlygy.

Watan sarpasyny arşa göterdi,
Arkadagyň belent pähim-paýhasy.
Güller açýan ýurdumyzda toý bu gün,
Gutly bolsun, Garaşsyzlyk baýramy!

Dünýä çyksak, belent sarpa bar bize,
Öňe barýas eziz Arkadag bile!
Garaşsyzlyk saýasynda toý tutýas,
Türkmenistan-jennetmekan, şan bize!

Atalardan miras galan toprakda,
Eziz Watan başymyzda täjimiz.
Bu gün dabarasy dünýä ýaň salýan,
Garaşsyzlyk toýy şöhrat-şanymyz.

Berkararlyk, erkinligiň nyşany,
Belentde parlaýar ýaşyl tugumyz.
Özgerişler ýurduň şöhraty-şany,
Ömrüň uzak bolsun, Arkadagymyz!

Akmyrat REJEBOW