Paýhaslar ummany


Paýhaslar ummanySöhbet mahalynda pikiriňi bişirmek gazany gaýnatmakdan has ýakymlydyr .
Hasan BASRY.

Bu dünýäde hiç bir günä adyňa tegmil bolup ýapyşmaz ýaly şekilde ýaşamak gerek.
Abu Hasan HARKANY.

Öz kemçilikleriňiziň köpdügini bilýärsiňiz, emma özgeleriň kemçiligini gözleýärsiňiz.
Ybraýym EDHEM.

Weli kişiler hiç wagt puluň yşkyna düşmeýärler.

***

Eden günäsine tüýs ýüreginden puşman edýän kişiniň günäsi geçilýär.
Zünnlin HEZRETLERI.

Akmaklaryň üç gün soňra etjek işini şu gün ýerine ýetirýän kişi danadyr.
Abdullah ibn MÜBÄREK.