Tagzym size, Gahrymanlar!


Tagzym size, Gahrymanlar!Başym egip baky oduň öňünde,
Gahrymanlarmyza togap eýledim.
Olaň parahatlyk gazanmak üçin
Çeken jebir-jepasyny oýladym.

Biz bu gün bagtyýar Watan goýnunda
Eşretli ýaşaýas, asuda örýäs.
Gahrymanlarmyzyň gazanyp beren
Ajaýyp bagtynyň hözirin görýäs.

Ata-babalaryň merdanalygy,
Nesillere baky nusga bolupdyr.
Bu gün Arkadagyň paýhasy bilen,
Watanmyza baky bagt gelipdir.

Biz guwanýas ýetenmize şu güne,
Biz guwanýas ata ýurduň şanyna.
Gahrymanlar, eý, mähriban atalar,
Togap edýän mertebäňiz alnyma.

Size şöhrat bolsun, size şan bolsun,
Nesillerňiz bagta ýetdi siz bilen.
Görüň, bu gün ata ýurduň görküni
Waspy bärden gaýdýar aýtsam söz bilen.

Şonuň üçin hormatyňyz ýürekde,
Şonuň üçin ömrürlerňiz dowamdyr.
Siziň edermenlik ýoluňyz bu gün,
Bilimli nesiller bilen rowandyr.

Kakabaý HUDAÝNAZAROW