ARKADAGYŇ GOŞGULARY GÖÝÄ OWAZ ÝALYDYR


ARKADAGYŇ GOŞGULARY GÖÝÄ OWAZ ÝALYDYRÝüregi hoş kelam istän ynsanlara söhbet bu!
Parahatlyk küýseginde ýörenlere söýget bu!
Çyn goşgular, ine, şeýdip döreýändir, sungat bu!
Arkadagyň goşgulary göýä owaz ýalydyr,
Ýüreklere melhem bolýan,
Gursaklara ylham berýän owadan ýaz ýalydyr.

Şu abadan durmuşymyz, bütin Barlyk hakdaky,
Köňülleriň abatlygy, ruhy baýlyk hakdaky,
Ynsaplylyk, ynam, ygrar, agzybirlik hakdaky,
Arkadagyň goşgulary göýä owaz ýalydyr,
Ýüreklere melhem bolýan,
Gursaklara ylham berýän owadan ýaz ýalydyr.

Bardyr, beýik Watanymyz günbe-günden özgerýän,
Bardyr, adyl syýasatmyz Ýer ýüzünde oňlanýan,
Bu gün dünýäň çar künjünde aýdym bolup ýaňlanýan,
Arkadagyň goşgulary göýä owaz ýalydyr,
Ýüreklere melhem bolýan,
Gursaklara ylham berýän owadan ýaz ýalydyr.

Eziz Watan — sözlerime sygmaz seniň gymmatyň,
Parahatlyk — söýdügidir tutuş dünýäň, ymmatyň,
Çapyp barýan keşbindäki bedew atyň, ak atyň,
Arkadagyň goşgulary göýä owaz ýalydyr,
Ýüreklere melhem bolýan,
Gursaklara ylham berýän owadan ýaz ýalydyr.

Uýup könäniň sözüne, kändir bizde beýgelen,
«Parahatlyk bolsun!» diýer, öz ýurduny eý gören,
Ýaşasyn parahat durmuş! Çuň paýhasa eýlenen,
Arkadagyň goşgulary göýä owaz ýalydyr,
Ýüreklere melhem bolýan,
Gursaklara ylham berýän owadan ýaz ýalydyr.

Günler geçip, aýlanyp dur çarhy goja heňňamyň,
Mert pederler beripdirler merkin her bir hemläniň,
«Ýaraglaň sesi, sem boluň!» — ol arzuwy hemmäniň,
Arkadagyň goşgulary göýä owaz ýalydyr,
Ýüreklere melhem bolýan,
Gursaklara ylham berýän owadan ýaz ýalydyr.

Şygyrdan don ýapar şahyr ogullar öz halkyna,
Ne ajaýyp jümledir bu — «Soňsuz asmanyň hakyna»,
Ne ajaýyp pikirdir bu — «Beýik Zeminiň hakyna...»,
Arkadagyň goşgulary göýä owaz ýalydyr,
Ýüreklere melhem bolýan,
Gursaklara ylham berýän owadan ýaz ýalydyr.

«Tämiz tutup göwünleri...» — bu Serweriň sözüdir,
Bize mydam gülüp bakýan — ol ykbalyň özüdir,
Aýdylşy deý, şygyr — ol bir göwünleriň gözüdir,
Arkadagyň goşgulary göýä owaz ýalydyr,
Ýüreklere melhem bolýan,
Gursaklara ylham berýän owadan ýaz ýalydyr.

Bu ajaýyp durmuşda, goý, döwletimiz yrylmasyn,
Ýüregmizde ýagşy niýet, etsem-goýsam, yrym bolsun,
«Ynamdyr dünýäň diregi!», sizde şeýle ynam bolsun!
Arkadagyň goşgulary göýä owaz ýalydyr,
Ýüreklere melhem bolýan,
Gursaklara ylham berýän owadan ýaz ýalydyr.

Ogultäç ORAZTAGANOWA