GARAŞSYZ WATAN


GARAŞSYZ WATANWaspyny ýetirsem gözel mekanyň,
Joşa gelip gopuz, gyjak, dutaryň,
Äleme ýaň salýar sesi mukamyň,
Bagtyýar nesilleň ak bagty Watan.

Çar ýana uzaýar dostluk ýollary,
Asudadyr ýurduň sagy-sollary,
Bagtyýardyr şahandaz, şat illeri,
Bagtyýar nesilleň ak bagty Watan.

Baky parahatlyk türkmeniň bagty,
Arkadagyň guran gözel paýtagty,
Mermer binalary − köňülleň tagty,
Bagtyýar nesilleň ak bagty Watan.

Topragynda altyn-kümüş, zer bardyr,
Daglarynda aýrak, jerenler bardyr,
Diýarymyz bu gün dünýä ykrardyr,
Bagtyýar nesilleň ak bagty Watan.

Asmanda parlaýar ýaşyl baýdagy,
Mukam boldy dost-doganlyk aýdymy,
Kalpda sena Arkadagyň paýhasy,
Bagtyýar nesilleň ak bagty Watan.

Umyt Baýhanow