HALKARA ZENANLAR GÜNÜNE GUTLAGLAR ÇEMENI


HALKARA ZENANLAR GÜNÜNE GUTLAGLAR ÇEMENIÝigidiň zenanlara gutlagy:

Güller açýan döwrümiziň bezegi,
Bagtyýar zenanlar, bagtly zenanlar.
Mährem perzentlerne ganat gereni,
Bagtyýar zenanlar, bagtly zenanlar.

Ak säheriň ak daňlary atanda,
Balalarna söýgi bilen bakanda,
Beýle gudrat heý, barmyka jahanda?
Bagtyýar zenanlar, bagtly zenanlar.

Ýigidiň enesine gutlagy:

Men şatlanýan, eger enem şatlansa,
Men begenýän, eger enem begense.
Ilki bilen enemjany gutlaýan,
8-nji mart baýramy gelende.

Ene hüwdüsinden, ene mährinden,
Mydam ganatlanýar juwan göwnümiz.
Janyňyz sag bolsun mahriban enem,
Goý, mydama uzak bolsun ömrüňiz!

Ýigidiň ejesine gutlagy:

Her gün irden ejem işe gidende,
Gelerine biz sabyrsyz garaşýas.
Ejemiz begensin, guwansyn diýip,
Gowy okap, sapaklarda ýaryşýas.

Ejejan, baýramyň düşümli bolsun,
Janyňyz sag, uzak bolsun ýaşyň-da.
Mähriban perzentleň Watan neslidir,
Hyzmatyňa taýyn mydam gaşyňda!
Ýigidiň söýgüli ýaryna gutlagy:

Al-elwan açylan ýaz güli deýin,
Ýylgyrşyňda jemlenip dur gowulyk.
Ezizim, men bu gün Bahar baýramňy,
Gutlamaga geldim bu gün howlugyp.

Ýarym, gutlaglarmy, arzuw-islegmi,
Jemledim şu desse gülli çemende.
Söýgi äleminde umyt guşumyz,
Goý, mydama ganat kaksyn belende!

Ýigidiň uýasyna gutlagy:

Bir ojakda bile kemala geldik,
Ynjytmadyk hergiz ata-enäni.
Alnyňda ak ýollar uzalyp durka,
Şadyýana geçir toýdur-senäni.

Baharyň şu ajap baýram gününde,
Saňa mydam bagtyýarlyk isleýän.
Jigim, saňa bu durmuşda hemişe,
Diňe älem gowluklarny dileýän!

Ýigidiň gelnine gutlagy:

Ykbal bizi bir ojaga duşurdy,
Birdir indi biziň ömür ýolumyz.
Köňüldäki arzuwlarmyz joş urdy,
Gülledi maşgala bagtyýarlygmyz.

Agzybir ýaşaýyş, abadan durmuş,
Ojagmyza mydam salsyn saýasyn!
Maňa bagtdyr, her gün işden gelemde,
Güler ýüzli çykyp, garşylamagyň!

Çagalaryň enelere gutlagy:

Ene kalby mähre baýdyr Gün ýaly,
Şol gudratdyr nura beslän dünýäni,
Mukaddes ojagyň baky binýady-
Mähriban eneler, eziz eneler.

Ömür ýoly perzentlere görelde,
Zähmet ýoly nesillere ýörelge,
Söýgi, mähir joşup duran köňlünde,
Mähriban eneler, eziz eneler.

Jigerden jan berip, jandan eý gören,
Hüwdüleri dilde sena eýlenen,
Gül Watanda sarpasy has beýgelen,
Mähriban eneler, eziz eneler.

Ýürekden guwanyp bagtyýarlyga,
Päk zähmeti şan getirýär diýara,
Alkyş aýdýar eziz Arkadagmyza,
Mähriban eneler, eziz eneler.
Baýramyňyz gutly bolsun, eneler!

Akmyrat Rejebow