Medeniýet ulgamy sanlylaşdyrylýar


Medeniýet ulgamy sanlylaşdyrylýarMedeniýeti halkyň kalbyna deňeýän hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu ulgamyň ösdürilmegine aýratyn ähmiýet berýär. Şonuň netijesinde medeniýet ulgamynyň işini kämilleşdirmek, sungatymyzy ylmy taýdan öwrenip, dünýä ýaýmak ugrunda uly işler alnyp barylýar. Türkmen medeniýetiniň täze üstünliklere, rowaçlyklara beslenmeginde ulgamyň sanlylaşdyrylmagy möhüm ähmiýete eýedir.
«Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» bu ulgamy ösdürmegiň anyk wezipeleri kesgitlenildi. Şoňa göra, ilkinji nobatda medeniýet ulgamyna sanly serişdeleriň ornaşdyrylmagy bellenildi. Medeniýet ulgamyna sanly elektron ulgamyny ornaşdyrmak işi internet arkaly maglumat infrastrukturasyny ösdürmekden we ony merkezleşdirmekden ybarat. Medeniýet ulgamynda sanly intellektual tehnologiýalary ornaşdyrmak ýurdumyzyň teatrlaryny, kitaphanalaryny, muzeýlerini döwrebaplaşdyrmakda we olaryň halkara hyzmatdaşlygyny alyp barmaklaryna şert döretmekde möhüm ähmiýete eýedir.
Kitaphana işiniň sanlylaşdyrylmagynyň ileri tutulýan ugurlaryň biridigini bellemek gerek. Häzirki wagtda kitaplar elektron görnüşinde hem-de onlaýn düzgüninde elýeterli bolup, kompýuteriň ýa-da ykjam telefonyň üsti bilen kitaphana «girmek» hem-de gerekli neşiriň sanly görnüşini almak bolýar. Munuň özi okyja gerekli maglumaty çalt tapmaga, onuň wagtyny tygşytlamaga mümkinçilik berýär. Bu işleri amala aşyrmak üçin Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky kitaphanalar bir bitewi elektron kitaphana ulgamyna birleşdirilip, olaryň elektron kitap gaznasy yzygiderli baýlaşdyrylýar. Medeniýet ministrligine degişli kitaphanalaryň sanlylaşdyrylmagy, elektron kitaphana işiniň ýola goýulmagy möhüm ähmiýete eýedir. Şunda bitewi elektron kitaphana ulgamy ýurdumyzyň kitaphanalaryny halkara giňişligine çykarýar. Bitewi elektron kitaphana ulgamynyň dünýäniň ösen kitaphana ulgamy bilen utgaşdyrylmagy okyjylar üçin maglumatlary elýeterli etmekde, degişli edebiýatlary tiz we netijeli gözlap tapmakda örän uly ähmiýete eýedir. Ýokary we ýörite orta okuw mekdepleriniň elektron kitaphana gorunda professor-mugallymlaryň okuw kitaplarynyň, gollanmalarynyň, ýazgylarynyň nusgalary hünärmenler tarapyndan elektron maglumat görnüşine geçirilýär we ol maglumatlar gory yzygiderli baýlaşdyrylýar. Bularyň ählisi talyplara üznüksiz ýagdaýda bilim almak üçin giň mümkinçilikleri döredýär we bilim bermegiň hilini täze, döwrebap dereja çykarýar.
Häzirki wagtda ýurdumyzyň muzeýleriniň gaznasyna degişli gymmatlyklar baradaky maglumatlary elektron usulda hasaba almak işi ýola goýuldy. Şeýle-de muzeýleriň işini döwrebap guramak bilen olarda häzirki zaman innowasiýa tehnologiýalaryny tapgyrlaýyn ornaşdyrmak dowam etdirilýär. Şonuň ýaly-da, häzirki wagtda ýurdumyzyň teleýaýlymlarynda sanly ulgam arkaly täze gepleşikler taýýarlanylýar, internet sahypa arkaly online teleýaýlymlaryň ýaýradylyşyny kämilleşdirmäge gönükdirilen işler alnyp barylýar. Türkmenistanyň Medeniýet ministrligine degişli ähli teatrlarda goýulýan oýunlaryň tertibi bilen tanyşmak, şeýle-de, olara petekleri elektron görnüşde satyn almak üçin şertler döredildi. Elektron töleg serişdeleri arkaly petek satyn almak raýatlaryň wagtyny tygşytlaýar. Şeýle-de, olaryň oýunlaryň tertibi bilen islendik wagtda we islendik ýerde tanşyp bilmekleri ilata edilýän medeni hyzmatlaryň has-da netijeli bolmagyna oňyn täsir edýär.
Türkmenistanda sanly ykdysadyýete geçilmegi ata Watanymyzyň bagtyýar geljegini şertlendirýär. Eziz Diýarymyzy rowaçlyklaryň ýolundan ynamly öňe alyp barýan Gahryman Arkadagymyza alkyşymyzyň çägi ýok.

Muhammetgeldi BAÝRAMOW