ÝAZ ÝETIP GELÝÄR


ÝAZ ÝETIP GELÝÄRÝene göçgün göwün düşdi hyýala,
Gyş gutaryp, täze ýaz ýetip gelýär.
Höwes bilen dolanýarlar Diýara,
Hatar durna, guba gaz ýetip gelýär.

Seriňi sämedip, tämiz howasy,
Ylham berýär dürli guşlaň owazy,
Gysgalyp ýör gijeleriň dowamy,
Günler bir-birinden uz ýetip gelýär.

Bilbil sesi öňküsinden çaslydyr,
Dilinde açylan gülüň waspydyr,
Bahar pasly baýramlaryň paslydyr,
Goşa toýlar tizden-tiz ýetip gelýär.

Garşy alyp alabahar şemalyn,
Säher bilen Güne berýän salamym,
Arkadag Serdarly ajap zamanym,
Şanyna aýdymdyr saz ýetip gelýär.Nowruz GÜÝJOW.