Parahatçylyk we ynanyşmak—halkara gatnaşyklaryň esasy ugry


Parahatçylyk we ynanyşmak—halkara gatnaşyklaryň esasy ugryHormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda halkymyzyň gadymdan gelýän hoşniýetlilik, parahatsöýüjilik, ynsanperwerlik häsiýetleri we däpleri döwletimiziň dost-doganlyk ýörelgesiniň esasy bolup durýar. Ýurdumyzyň daşary syýasat strategiýasynda gazanýan üstünlikleri, halkara hyzmatdaşlygy ösdürmekde we umumadamzat ösüşlerine bagly meseleleriň oňyn çözgütlerini tapmakda alyp barýan parahatçylyk ýörelgesi dünýä bileleşigi tarapyndan giňden goldanylýar. Gahryman Arkadagymyzyň öňe süren teklibi esasynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 73-nji sessiýasynda «2021-nji ýyl — Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» atly Kararnamanyň biragyzdan kabul edilmegi Ýer ýüzünde ýurdumyzyň alyp barýan parahatçylyk söýüjilige esaslanýan ýörelgesiniň belent dabaralanmasy boldy. Döwletimiziň parahatçylyk söýüjilik, ynsanperwerlik we bitaraplyk ýörelgelerine esaslanýan «Açyk gapylar» syýasaty hoşniýetli daşary syýasatymyzyň esasy ýörelgesi bolup durýar. BMG-niň Baş Assambleýasynyň Kararnamasy esasynda Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylynyň yglan edilmegi döwletleriň arasyndaky gatnaşyklarda parahatçylygyň we ynanyşmagyň pugtalandyrylmagyna özboluşly itergi berýär. Hususan-da, ol durnukly parahatçylyga, ýurtlaryň we halklaryň arasyndaky gatnaşyklaryň sazlaşygyna ýetmek maksady bilen, syýasy gepleşikleriň, özara düşünişmegiň we hyzmatdaşlygyň esasynda tagallalary jebisleşdirmekde uly ähmiýete eýe bolup durýar.
Häzirki wagtda dünýä ýurtlary bilen dost-doganlyk gatnaşyklaryny ösdürmek we berkitmek ýurdumyzyň daşary syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biridir. Baky Bitarap döwletimizde dünýä ýurtlary bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy giňeltmek we çuňlaşdyrmak boýunça ýola goýulýan gatnaşyklar täze many-mazmuna eýe bolýar. Türkmenistan parahatçylyk söýüjilik, dost-doganlyk, özara goldaw bermek ýörelgelerine eýerip goňşy ýurtlaryň, esasan hem, Owganystan Yslam Respublikasynyň durmuş-ykdysady düzümini ösdürmekde uly tagallalary edýär. Elektrik energiýasynyň we suwuklandyrylan gazyň ýeňillikli bahalar bilen iberilmegi we durmuş maksatly desgalaryň gurlup ulanylmaga berilmegi hem-de ynsanperwer ýükleriň yzygiderli ugradylmagy ýurdumyzyň alyp barýan ynsanperwerlik ýörelgeleriniň durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň beýanydyr.
Gahryman Arkadagymyzyň nygtaýşy ýaly, Türkmenistan döwletimiz diňe bir parahatçylyk söýüji ýurt bolup tanalman, eýsem parahatçylygy dörediji, ösdüriji we berkidiji döwlet hökmünde hem tanalýar. Ýakynda Akina — Andhoý beketleriniň arasyndaky demir ýol böleginiň, Kerki — Şibirgan ugry boýunça elektrik geçirijisiniň hem-de Ymamnazar — Akina we Serhetabat — Turgundy halkara optiki-süýümli aragatnaşyk we üstaşyr akymlaryň gurluşygynyň tamamlanyp, işe girizilmegi Owganystan Yslam Respublikasy bilen dostlukly gatnaşyklaryň has-da ösdürilýändigini alamatlandyrýar.
Hormatly Prezidentimiziň «Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy» atly kitabynda ata-babalarymyzyň parahatçylyk söýüji halkdygy barada çuňňur manyly garaýyşlar beýan edilýär. Hormatly Prezidentimiz bu kitapda: «Diňe parahatçylygy dörediji taslamalaryň islendik ýurdy we bütin adamzady ýagty geljege alyp barýan köprüleriň ygtybarly sütünleri bolup biljekdigine bil baglaýandygymy men öwran-öwran gaýtalaýaryn. Türkmenistan özüniň yzygiderli daşary syýasy başlangyçlarynda şundan ugur alýar. Bu başlangyçlar, aslynda, häzirki zamanda durnukly ösüşi üpjün etmäge gönükdirilen ählumumy howpsuzlygyň täze binýadyny kemala getirmegiň taslamalarydyr» diýip belleýär.
Hormatly Prezidentimiz tarapyndan üstünlikli durmuşa geçirilýän oňyn Bitaraplyk syýasaty dünýä giňişliginde gatnaşyklary işjeňleşdirmegiň esasyny düzýär, ol çuňňur taryhy köklere, milli durmuş aýratynlyklaryna hem-de häzirki zaman dünýägaraýşyň düýpli ýörelgeleri esasynda kemala gelýär.
Hormatly Prezidentimiziň Karary bilen tassyklanan Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasat ugrunyň 2017 — 2023-nji ýyllar üçin konsepsiýasynda Türkmenistanyň bitaraplyk we parahatçylyk söýüjilik ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasaty biziň ýurdumyzyň dünýäniň ähli döwletleri we halkara guramalary bilen deňhukukly hem-de özara bähbitli hyzmatdaşlygy hemmetaraplaýyn ösdürmäge gönükdirilen döwlet syýasatynyň möhüm düzüm bölegi bolup durýandygy bellenilýär. Bu konsepsiýada parahatçylygy üpjün ediji merkez hökmünde ählumumy ykrar edilmegine eýe bolan ýurdumyzyň sebitde hem-de halkara ähmiýetli möhüm meseleleri çözmekde uly orun eýeleýändigi, şonuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň we beýleki halkara guramalarynyň çäklerinde öňe süren başlangyçlarynda we tekliplerinde parahatçylygy hem-de howpsuzlygy üpjün etmek, Durnukly ösüşiň maksatlaryny iş ýüzünde amala aşyrmak boýunça köptaraplaýyn tagallalary birleşdirmek üçin berk esasa öwrülendigi beýan edilýär.
Gahryman Arkadagymyzyň alyp barýan hoşniýetli, dostlukly gatnaşyklary, abadançylygyň pugtalandyrylmagyna gönükdirilen netijeli işleri dünýä ýurtlarynyň goldawyna mynasyp bolýar. Halkymyzyň asuda, bagtyýar durmuşda ýaşamagy barada taýsyz tagallalary edýän hormatly Prezidentimiziň alyp barýan döwletli işleri rowaçlyklara beslensin!

Aýna TANGYÝEWA