«Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy»


«Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy»Gahryman Arkadagyň ylhamyndan şinelän,
«Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy».
Çugdumlanan paýhasly pikirleriniň beýany,
«Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy».

Ýüreklerden - ýürege ornaýan syrly sungat,
Ýaşaýyşyň daragtyn nemleýär, misli şerbet,
Onki süňňüň yzlaýan saz hakda şirin söhbet,
«Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy».

Jadyly mukamlaryň nurlandyrşy durmuşy,
Şükür bagşyň sazynyň taryha siňen ýeňşi,
Sözüň, sazyň sazlaşyp jigerden keşdelenşi,
«Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy».

Saýranynda sapyna bilbilleri gonduran,
Il-günüň ahwalyny kirişlerne siňdiren.
Dutar, gyjak gudratyn çeper şöhlelendiren,
«Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy».

Rowaýatly ummandan susulan her mysaly.
Ýagşy işe ündeýär, salgy berip ak ýoly.
Döredýäne gollanma, okanyň ýan kitaby,
«Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy».

Miwe BEKMYRADOWA