GÜNDOGARYŇ GÖWHERLERI


GÜNDOGARYŇ GÖWHERLERITürkmen-özbek halky, şäherdir kentler,
Goňşy hem dost ýaşap asyrlarboýy.
Bir-birege goldaw medet beripdir,
Bile sowup her bir baýramy-toýy.

Birdir iki halkyň däbi-adaty,
Taryh çuňlugyna uzan kökleri.
Parahat asmanda ýaýyp ganaty,
Dostlugy jar edýär akja kepderi.

Goşulyp mylaýym öwsen ýellere,
Gündogar sazlary ýaňlanan wagty.
Jaňly kerwen geçen ýüpek ýollara,
Ýene saýa salýar dostluk daragty.

Depregiň, tüýdügiň, kernaý-surnaýyň,
Eşidilýän ýerinde şirin owazy,
Toý tutulýar! Mähelle tans oýnaýar,
Kalba dolýar söýgiň, bagtyň howasy.

Diňine bak, hol gadymy binalaň,
Ýetýär belent başy Arşyň deňine.
Gündogar, men seni nämä deňäýin,
Ýokdur gözellikde geçen öňüňe.
Mary, Ürgenç, Wasdyr Buhara, Hywa,
Ata-babalaryň gezen ýerleri.
Sen mydam laýyksyň tarypa-öwgä,
Nijeleriň sežde kylan ýerleri.
Meňzeş sen dünýäniň göwher-dürüne,
Gadymy Gündogar! Gözel Gündogar!
Altyn Aý nur saçar sähra-düzüňe,
Alnyňdan hemişe seniň Gün dogar.
Bir derýanyň kenarynda öý guran,
Gündogaryň iki gadymy halky —
Içen suwy birdir türkmen-özbegiň,
Bir-bire mähremdir häsiýet-hulky.

Äleme bellidir paýhas-pähimde
Alyşir Nowaýy, Magtymgulysy.
Baý bu ýerler akyldara, zehine,
Bir supra jem eýlän ili-ulusy.
Bu gün Özbegistan, jan Türkmenistan
Bir-birege gol uzadýar dost bolup.
Arkadag paýhasy — dillere dessan,
Galkynyşyň ýoly — dünýä nusgalyk.

Çirimsiz ak gijeleriň hakyna,
Halk üçin işleýär, döredýär, gurýar.
Kireňsiz ak gündizleriň hakyna,
Prezident ak ýoldan ynamly barýar.

Sebitde däl, tutuş dünýä ýüzünde,
Parahatlyk bolsun diýip berkarar.
Arkadagly Serdarymyz köňülde,
Dostluk hem doganlyk ýoluny gurýar.

Mert — Watana howa ýaly gerekdir,
Mert — Zeminiň arzuwlany, geregi.
Goralmaly, aýalmaly ýürekdir,
Gerçekleriň dünýä ýaly ýüregi.

Mertleriň kalbyna jahan ýerleşer,
Aladasy — adamzadyň geljegi.
Didarlaşyň, doganlaşyň, birleşiň,
Aman bolsun Zeminiň çar künjegi.

Serpaý edip bize döwrüň ýagşysyn,
Ýaýdy giň jahana parahatlygy.
PREZIDENT ýaşasyn,
WATAN ýaşasyn,
Ýaşasyn türkmen hem özbek dostlugy!

Bäşim ATAÝEW