ÝIGITLERIŇ GUTLAGY!


ÝIGITLERIŇ GUTLAGY!Bu gün ýaz gelenni jahana buşlap,
Bilbil ak säherde joşup saýrady.
Guşlaň owazyna joşgun beripdir,
Elwan gülli zenanlaryň baýramy!

Erikleriň ak gülleri çogup dur,
Müşki- anbar dumly- duşa ýaýrady.
Bahar nagmasyny dünýä ýaýyp dur,
Reýhan gülli zenanlaryň baýramy!

Ýaz ýagşy bu topraga melhemdir,
Gök asmandan nur boluban paýrady.
Göwünlere ganat beren ylhamdyr,
Hoşboý gülli zenanlaryň baýramy!

Gök gümmürdäp, älemgoşar görünýär,
Ol- zemin zynaty, arşyň paýhasy.
Şatlyk – şowhun eçilip dur bu dünýä,
Zyba gülli zenanlaryň baýramy!

Ojagyna wepa beren gelinler,
Söýgi senasydyr , bagtyň baýdagy.
Bagtyýarlyk döwre ýalkym berendir,
Bahar gülli zenanlaryň baýramy!

«Al-ýaşyl geýinip çykar perisi»
Budur dana Pyragynyň aýdany.
Güller açýan Arkadagly Watanda,
Gutly bolsun zenanlaryň baýramy!