Lukman Hekimiň goşgy setirlerine öwrülen sargytlaryndan


Lukman Hekimiň goşgy setirlerine öwrülen sargytlaryndanDamarlaryň gatap agyrtsa teni,
Narpyzdyr o derdiň bire-bir emi.

Gyzamyk teniňe örse em azdyr.
Ýönekeý dermany aýdymdyr-sazdyr.

Aşgazana bela-beter geleni
Bolmanmyşyň köp iýýänleň kelemi.

Ýygydan iýilse kellebaşaýak,
Agyrydan halas bogun, el, aýak.

Her ynsana arassaja diş gerek,
Çözgüdi ýatmankaň iý gury çörek.

Sen isleseň kadaly gan basyşyň,
Çig şugundyr suwjagazyn köp içiň.

Garylsa ýumurtga, balyk, süýt, gatyk,
Bilmersiň gardaşjan rahatja ýatyp.

Böwürsleniň miwesidir, ýapragy,
Iýseň bagryň arassa bor köp ýeri.

Her günde üç gezek nahary iýseň,
Hepdede bir gezek hammamy söýseň,
Kellebaşaýakdan aýda bir doýsaň,
Lukmana hiç wagt ýüzüň düşmezmiş.

Azar berse ödüň bilmän çägini,
Içseň ýeterlikdir zeýtun ýagyny.

Aşgazanyň emi sowuk suw, diňle,
Gyzgynjak çaý bolsa dermandyr süňňe.

Toplan Ogulşat GYLYJOWA