Danalardan dürdäneler


Danalardan dürdänelerSeniň ömrüňde iň möhüm günleriň ikisi — bu doglan günüň hem-de näme üçin doglanyňa düşünen günüň
Mark Twen

Şowsuzlyk diýlen zat ýokdur. Her bir zadyň öz sebäbi we ondan öwrener ýaly sapak bardyr.
Riçard Bah

Zeýrenme-de, hereket et, zeýrenjiň aňyrsynda gutarmak bardyr, hereketiň aňyrsynda ýene-de saňa ömür garaşýandyr.
Sokrat

Sen hakda aýdylýan sözleriň ýeke biri hem seniň öz-özüň baradaky pikiriňi üýtgetmeli däldir.
Uinston Çerçil

Kitaphanaňda hemişe täze kitap bol¬sun, bagyňda bolsa, ter gül bolsun.
Epikur

Birden çukura düşendigiňize göz ýetirseňiz, ilkinji etmeli zadyňyz — gazmagy bes ediň!
Uill Rojers