Danalardan dürdäneler


Danalardan dürdänelerSuratkeşlik takyk sungatdyr, ol hakykatdan hem bar bolan zatlary şekillendirýär. Ol tebigatyň dilidir, göze görünýän dünýäniň dilidir.
Gýuwstaw Kurbe, fransuz suratkeşibr>

Suratkeşlik tebigat bilen jedelleşýär hem-de bäsleşýär.
Leonardo da Winçi, italýan suratkeşi we alymy

Suratkeşlik gabanjaňdyr we ynsanyň tutuş özüne degişli bolmagyny talap edýär.
Wionarroti Mikelanželo, italýan heýkeltaraşy, suratkeşi we şahyry

Dogabitdi zehiniň bolmazdan, suratkeşlige baş goşmak tohumy tolkunlara sepen ýalydyr.
Paolo Weroneze, italýan suratkeşi

Mesele surat çekmegi öwrenmekde däl-de, eýsem pikirlenmegi öwrenmekdedir.
Stendal (Anri Mari Beýl), fransuz ýazyjysy

Ussat suratkeş hakykaty gözellik bilen sepleşdirmelidir.
Lion Feýhtwagner, nemes ýazyjysy

Bir owadan zenanyň suratyny çekmek üçin meniň telim gözeli görmegim gerek.
Santi Rafael, italýan suratkeşi

Suratkeşlik juda çylşyrymly sungatdyr.
Deni Didro, fransuz filosofy

Şahsyň elde çekilen suraty eser bolmalydyr hem-de ýüzüň häsiýetini bermelidir.
Ilýa Repin, rus suratkeşibr