Nowruz gelende


Nowruz gelendeTürkmeniň sährasy gelýär heýjana,
Al-ýaşyl geýinip Nowruz gelende.
Tebigat beslenmiş läle-reýhana,
Al-ýaşyl geýinip Nowruz gelende.

Säherde duýýarys baharyň demin,
Baglar pyntyk ýaryp, gülleýär Zemin,
Ganma ýokdur diňläp guşlaryň heňin,
Al-ýaşyl geýinip Nowruz gelende.

Owlak-guzujyklaň naşyja sesi,
Gurşap alan ýaly belendi-pesi,
Dünýäň misli telwas eden höwesi,
Al-ýaşyl geýinip Nowruz gelende.

Taýýarlaýas, ýedi dürli nahary,
Görmäge göz gerek joşly bahary,
Gülden güle gonar ýörer balary,
Al-ýaşyl geýinip Nowruz gelende.

Galkyndyrýar Arkadagly zamana,
Zemine gül pürkülen deý hamala,
Watana buýsanyp geldik togaba,
Al-ýaşyl geýinip Nowruz gelende.

Allaberdi SAPARGELDIÝEW.