Gahryman Arkadagyň gudraty Bitaraplyk!


Gahryman Arkadagyň gudraty Bitaraplyk!Parahatlyk gülleri gün parlap açyldy,
Dünýäni gözellige besledi Bitaraplyk.
Joşgunly köňüllere dostluk nury saçyldy,
Gülletdi bu mekany-mesgeni Bitaraplyk.

Bitaraplyk – ak ýoldur, zeminiň zer zynaty,
Bitaraplyk – ykbaldyr, parahatlyk ganaty!
Binýady dost-doganlyk, gözellikdir kamaty,
Şamçyrag deý ýagtyldar asmany Bitaraplyk.

Bitaraplyk sarpadyr, hormat birek-birege,
Ýüreklere buýsanç ol, umyt nury didede.
Abadanlyk eçiler ynam bolsa nirede,
Göwünleriň päklige perwazy Bitaraplyk.

Gudrat bolup kök urdy köňülleriň töründe,
Sungat bolup nur saçdy nepis halyň gölünde.
Baky asudalygyň ýolun jemläp özünde,
Dünýämiziň döwletli döwrany Bitaraplyk.

Gahryman Arkadagyň çuň paýhasly kitaby-
«Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy».
Bu kitapda ündelýän belent pähmiň owazy,
Şükür bagşyň sazynyň telwasy Bitaraplyk.

Bitaraplyk – köňülleň, ýürekleriň birligi,
Gijeleriň nury ol, säherleriň terligi.
Serpaý berip halklara dostluk, agzybirligi,
Mertebeli menzilleň myrady Bitaraplyk.

Saba bilbiller saýrap, erkin daňlar atanda,
Bagtyň gujagna dolýas Arkadagly Watanda!
Bagtyýarlyk döwrümiz bu gün baky baharda,
Bedew batly diýaryň şöhraty Bitaraplyk.

Asman-zemin abatdyr sungatlar söhbetleşse,
Ynanyşmak, dostlaşmak – ynsan kalbyna keşde.
Saýasynda yklymlar girer jenneti keşbe,
Belent maksat-arzuwlaň şuglasy Bitaraplyk.

Eçildigi rahatlyk, dostluk – serpaý ýapmagy,
Aňladyp dur tugumda zeýtun şaha – ýapragy.
Türkmeniň döwletlilik ýollarynyň ýalkawy-
Gahryman Arkadagyň gudraty Bitaraplyk!

Hoşniýetli gatnaşyk arzuwydyr halklaryň,
Dünýä aşyk, il aşyk höwesinde galkmagyň.
Asudalyk nur saçyp, buýsanjydyr kalplaryň,
Rahatlyk söýýän illeň isläni Bitaraplyk.

Ýollarmyz dünýä uzap, has giňedi, berkedi,
Ak şäherim Aşgabat ylalaşyk merkezi.
Parahatlyk dünýäniň ýörelgesi, mekdebi,
Asal zyban – dilleriň dessany Bitaraplyk.

Maýyl edip köpleri abatlygy buşlany,
Asmanda ak kepderi parahatlyk nyşany.
Arkadag saýasynda belentdir Watan şany,
Tämizlige eýledi jahany Bitaraplyk.

Köňülleriň duýmasy Garaşsyzlyk gudratyn,
Biragyzdan goldawy ençe-ençe döwletiň.
Arkadagyň paýhasy buýsanjydyr milletiň,
Bagtyýarlyk döwrüniň nagmasy Bitaraplyk.

Bu gün ajap zamanda baky bagtly bolan biz,
Bu döwletli döwranda maksatlary oňan biz,
Päk ýürek, ak göwünli iller bilen dogan biz,
Ak güllere besledi bossany Bitaraplyk.

Arkadag saýasynda şanly toý gutly bolsun,
Bitaraplyk nagmasy ýaň salyp, batly bolsun,
Parlap Watan baýdagy, ýurdum şöhratly bolsun,
Gahryman Arkadagyň paýhasy Bitaraplyk!

Akmyrat REJEBOW