Kitap hakynda pelsepeler


Kitap hakynda pelsepeler

Şahsy kitaphana,
Baýlyk kitaphana.

***
Kitap bilen iş salyşýan,
Sözleşeňde söz alyşar.

***
Kitap aýdar geçeni,
Kitap ertäň açary.

***
Kitaba ýykyl,
Durşuna akyl.

***
Kitap okan bagta ýeter,
Ylym diýen bagta ýeter.

***
Kitap bir dana,
Akyl biýr saňa.

***
Kitaba ömrüni beren,
Bagtyny görer.

***
Kitaby elden goýma ýok,
Näçe okasaň-da doýma ýok.

***
Kitaby harlan,
Çeker «Ah», «Arman».

***
Kitaby söýen,
Jemgyýetde ner!

***
Açjakmy gözleň?
Kitaba ýüzlen!

***
Kitap söýen öz zürýady,
Öwreder saňa köp zady.

***
Kitabyň gymmaty,
Söýýäniň hormaty.

***
Kitap — birek-biregi ýakynlaşdyrýan dostluk köprüsi.

***
Kitaphonyň kitapsyz güni geçmez.

***
Sowat kitapdan başlanýar.