Aşgabat


AşgabatGözellik täjini geýip başyna,
Şöhle saçýar bahar-ýazly Aşgabat!
Dost-dogan illerin ýygnap daşyna,
Toýlar tutýar aýdym-sazly Aşgabat!

Döş gerip dur haýbat bilen Köpetdag,
Dereleri çaý-çeşmeli bossan-bag,
Illeriň bar şahyrana-şahandaz,
Geçmişi baş, saz-dessanly Aşgabat!

Bagşa aýdym, şahyrlara şygyrsyт,
Aşyk-magşuklara hemdem-höwürsiň,
Asmanyňa ak kepderi düzülsin,
Degre-daşy bag-bossanly Aşgabat!

Aşgabadym, ak nurana paýtagtym,
Elwan-ýazlaryma meňzeş kamatyň,
Köňül küýsegim sen, arzuw-ganatym,
Güneşe baş, tylla nurly Aşgabat!

Belentde parlaýan Baýdagy bilen,
Parahatlyk sazy-aýdymy bilen,
Arkadagyň ajap paýhasy bilen
Öňe barýar aýdym-sazly Aşgabat!