ŞU DÜZGÜNLERIŇ BERJAÝ EDILMEGI SIZIŇ SAGDYN BOLMAGYŇYZA ÝARDAM EDER:


ŞU DÜZGÜNLERIŇ BERJAÝ EDILMEGI SIZIŇ SAGDYN BOLMAGYŇYZA ÝARDAM EDER:— Elleri ýygy-ýygydan sabynlap ýuwmak;
— Agyz-burun örtüklerini talabalaýyk dakynmak;
— Öýlerde we iş ýerlerinde otaglaryň howasyny tämizläp durmak;
— С witamine baý gök-önümler bilen iýmitlenmek;
— Hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly köp jiltli ylmy-ensiklopedik işi esasynda taýýarlanan melhemlik çaýlary içmek.

Günden goranmak üçin:
► Günüň gyzan mahaly başaçyk daşaryk çykmajak bolmaly.
► Mümkingadar nah matadan tikilen ak hem açyk reňkli geýimleri geýmeli.
► Günüň aşagynda gezilende ondan goraýan ýaglary çalynmaly, saýawan götermeli.