TÜRKMEN HALKYNYŇ MILLI LIDERI, TÜRKMENISTANYŇ HALK MASLAHATYNYŇ BAŞLYGY ARKADAG ŞÄHERINIŇ GURLUŞYGYNYŇ IKINJI TAPGYRYNYŇ TASLAMALARY BILEN TANYŞDY


TÜRKMEN HALKYNYŇ MILLI LIDERI, TÜRKMENISTANYŇ HALK MASLAHATYNYŇ BAŞLYGY ARKADAG ŞÄHERINIŇ GURLUŞYGYNYŇ IKINJI TAPGYRYNYŇ TASLAMALARY BILEN TANYŞDYTürkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheriniň gurluşygynyň ikinji tapgyrynda bina edilmegi meýilleşdirilýän desgalaryň taslamalary bilen tanyşdy we olaryň işini döwrebap derejede alyp barmak bilen baglanyşykly meselelere bagyşlanan iş maslahatyny geçirdi.

Ähli ugurlar boýunça sazlaşykly ösüş ýoluna düşen ýurdumyzda Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan giň gerimli özgertmeleri hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda üstünlikli dowam etdirilýär. Şunuň bilen baglylykda, häzirki döwrüň nusgalyk şäherine öwrülen Arkadag şäherinde alnyp barylýan işleriň häzirki zamanyň talaplaryna we ýokary halkara görkezijilere kybap gelýändigini bellemek gerek. Bu ýerde alnyp barylýan işler Gahryman Arkadagymyzyň hemişelik üns merkezinde saklanýar.

Gahryman Arkadagymyz gurulmagy meýilleşdirilýän binalaryň ýerleşjek ýerleriniň çyzgylary we şekil taslamalary bilen tanyşdy. Hususan-da, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow muzeýiň gurluşygyna, onuň içki bezeg aýratynlyklaryna hem-de milli öwüşginlerde bezelmegine degişli taslamalary synlap, ýanaşyk ýerleriniň abadanlaşdyrylmagyna, şeýle hem muzeýde milli gymmatlyklaryň goýulmagy bilen bagly meselä ünsi çekip, olaryň oýlanyşykly ýerleşdirilmegine aýratyn üns berilmelidigini belledi.

Türkmen halkynyň Milli Lideri häzirki döwürde ýurdumyzda sagdyn durmuş ýörelgeleriniň berkidilmegine möhüm üns berilýändigini nazara alyp, Arkadag şäheriniň ikinji tapgyrynyň desgalarynyň gurluşygynda ekologiýa meselelerine uly üns berilmelidigini belledi.