TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI MALIÝE-YKDYSADYÝET WE NEBITGAZ TOPLUMLARYNYŇ ÝOLBAŞÇYLARY BILEN IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI


TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI MALIÝE-YKDYSADYÝET WE NEBITGAZ TOPLUMLARYNYŇ ÝOLBAŞÇYLARY BILEN IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI26-njy ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow maliýe-ykdysadyýet we nebitgaz toplumynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Onda 2022-nji ýylda tutuş ýurdumyz boýunça Garaşsyz döwletimizi ykdysady taýdan mundan beýläk ösdürmek babatda öňde durýan wezipeler ara alnyp maslahatlaşyldy we sebitleri döwrüň talaplaryna laýyk ösdürmek, halkymyzyň hal-ýagdaýyny has-da gowulandyrmak meselelerine garaldy.