KADALARY BERK BERJAÝ EDIŇ!


KADALARY BERK BERJAÝ EDIŇ!◊ Möwsümleýin ýokanç kesellerden goranmak üçin, daşary çykanyňyzda (ze-rur halatda öýde hem), agyz-burun örtüklerini doly we dogry dakynyň!
◊ Köpçülikleýin ýerlerde hökman howpsuz 2 metr aralygy saklaň!
◊ Şahsy arassaçylyk düzgünlerini berk berjaý ediň!
◊ Eliňizi ýygy-ýygydan sabynlap ýuwuň!
◊ Witaminlere baý gök-bakja önümlerini köpräk iýiň!
◊ Bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmagy endik ediniň!
◊ Öýleriň, iş otaglarynyň penjirelerini açyp, ýelejiretmek arkaly howasyny çal-şyp duruň!
◊ Öýlerde, iş otaglarynda çygly arassalaýyş işlerini her gün geçiriň!
◊ Wagtal-wagtal öýüňizde, iş ýerleriňizde üzärlik tütedip duruň!