GYŞ: KADALARY BERK BERJAÝ EDIŇ!


GYŞ: KADALARY BERK BERJAÝ EDIŇ!Sowuk howada ýeňil-ýelpaý geýinmek, doňaklykda aşagy typançak ýa-da uly ökjeli aýakgapda daşaryk çykmak howpludyr. Gyşda gat-gat geýnilýän-digine görä, köpçülikleýin awtoulaglara münülende derlemegiň öňüni almak maksady bilen, üstki egin-eşikleriň iliklerini ýazdyrmaly we başgaplary çykarmaly.
Wagtlaýyn ýyly ýere girip derlenenden soň daşaryk çykylanda, sowuk şemalyň kakmagy bilen, dürli sowuklama kesellerine sezewar bolunmagy mümkin.
Aýaklaryňyzy näçe ýyly saklasaňyz, bedeniňiz şonça-da ýyly bolar. Mu-nuň üçin, ylaýta-da, aýakgap suw geçirmeýän we ýyly bolmalydyr. Şeýle-de garly günlerde çalt ýöremekden saklanmaly, munuň özi gyşyň doňaklyk günlerinde taýyp ýykylmagyň we dürli şikeslenmeleriň öňüni almaga ýardam eder. Sowuk howada ellikler zerurdyr, olar elleriň deri örtügini goraýar. Gyş paslynda zerur zatlaryň ýene-de biri başgaplary geýmek, ýaglyklary daňynmakdyr. Olar tutuş kelläni, saçlary goramak bilen, dürli kelle-beýni sowuklama keselleriniň öňüni almaga ýardam edýär. Bokurdagyňyzy şarf ýa-da ýaglyk bilen ýapyň! Bokur-dagyň üşemegi dürli gaýra üzülmeleriň ýüze çykmagyna getirýär.
Häzirki wagtda howanyň düzüminde zyýanly tozan bölejikleriniň agdyk-lyk etmegi ýaly ýagdaý adamyň saglygy, aýratyn-da, dem alyş ulgamy üçin oňaýsyzdyr. Şeýle oňaýsyz täsirleriň öňüni almak maksady bilen, dem alyş ýollary üçin niýetlenen agyz-burun örtükleri hökman ulanylmalydyr. Şonuň bi-len bir hatarda, şahsy we jemgyýetçilik arassaçylyk düzgünlerini doly hem-de dogry berjaý etmek ünsden düşürilmeli däldir.
Günüň dowamynda ertirlik, günortanlyk we agşamlyk naharlaryny wagtly-wagtynda edinmegi ýatdan çykarmaly däl. Iýmitde gök önümler, miwe-ler agdyklyk etmeli. Kadaly iýmitlenmegi fiziki işjeňlik bilen utgaşdyrmaly. Ylaýta-da, irdenki maşklary ýerine ýetirmek işdäniň açylmagyna, günüň dowamynda şähdaçyk, işjeň bolmagyňa getirýär.
Aslynda, hassalygyň öňüni almak we saglygy gorap saklamak, ilkinji nobatda, her bir adamyň özüne baglydyr hem-de borjudyr. Pasla laýyk kadala-ry berk berjaý edip, sagdyn bolalyň!

Maral KERIMOWA