«Edebim – mertebäm» atly maslahat


«Edebim – mertebäm» atly maslahatTürkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň we Türkmenistanyň Zenanlar Birleşiginiň merkezi Geňeşiniň bilelikde guramagynda Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýinde “Edebim - mertebäm” ady bilen maslahat geçirildi. Maslahata Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky edaralaryň ilkinji zenanlar guramalarynyň işjeň agzalary, hormatly eneler we bilim işgärleri gatnaşdylar. Maslahatda çykyş edenler eziz Diýarymyzda Hormatly Prezidentimiziň zenan, maşgala, jemgyýet, olaryň abadançylygy baradaky alyp barýan syýasatynyň barha rowaç alýandygy, ýurdumyzy gülläp ösüşler ýurduna öwren Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen döwletimizde zenanlaryň syýasy, durmuş, ykdysady we medeni ugurlarda hemmetaraplaýyn ösüşini üpjün etmek babatynda alnyp barylýan işler dogrusynda gyzykly çykyşlar etdiler. Gelin-gyzlaryň edebi, ýaşlarymyzy milli ýörelgelerimize ygrarly nesiller edip terbiýelemek, aýratyn-da bu ugurda wagyz-nesihat çärelerini yzygiderli geçirmek maslahatyň öňe süren esasy meselesi boldy.