Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi


TTürkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi9-njy oktýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary T.Atahallyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Iş maslahatynyň dowamynda ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynda we welaýatlarynda alnyp barylýan işler bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Iş maslahatynda ilki bilen, welaýatlaryň häkimlerine söz berildi. Häkimler welaýatlarda alnyp barylýan işleriň barşy barada hasabat berdiler.

Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda bugdaý ekişini agrotehniki möhletlerde tamamlamak boýunça degişli işler dowam edýär. Şeýle hem welaýatlarda pagta hasylyny gysga wagtda we ýitgisiz ýygnap almak ugrunda zerur tagallalar edilýär. Pagtaçy daýhanlar bilen hasaplaşyklar öz wagtynda geçirilýär.

Mundan başga-da, Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatlarda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen medeni-durmuş we önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň barşy barada hasabat berildiler.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary T.Atahallyýew ýurdumyzda alnyp barylýan oba hojalyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi. Wise-premýer ýurdumyzyň welaýatlarynda alnyp barylýan oba hojalyk işleri barada hasabat berdi.

Şeýle hem pagtaçy babadaýhanlarymyz tarapyndan welaýatlarda ösdürilip ýetişdirilen pagta hasylyny gysga wagtda we ýitgisiz ýygnap almak boýunça degişli işler alnyp barylýar.

Mundan başga-da, Daşoguz we Lebap welaýatlarynda ýetişdirilen şaly hasylyny, Mary welaýatynda bolsa, gant şugundyrynyň hasylyny ýygnamak işleri guramaçylykly dowam edýär.

Hormatly Prezidentimiz hasabatlary diňläp, gök-bakja we beýleki azyklyk oba hojalyk ekinleriniň ösdürilip ýetişdirilen hasylynyň öz wagtynda ýygnalyp alynmagyny, geljek ýylyň hasyly üçin ekiş geçirilen ýerlerde ideg işleriniň agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda alnyp barylmagyny üpjün etmek babatda wise-premýere we welaýatlaryň häkimlerine birnäçe anyk görkezmeleri berdi.